Hvad er reglerne for bål i naturen?

Regler for båltænding i det fri

Udover tilladelse fra grundejer, kræver etablering af bål også at en række sikkerhedsregler overholdes. Det er f.eks. ikke tilladt at lave bål i blæsevejr. I statens skov- og naturområder findes en række bålpladser, der frit kan benyttes.

Udover at man selvfølgelig skal have tilladelse fra grundejeren, gælder der en række sikkerhedsregler for etablering af bål i det fri. Reglerne gælder også for bålfad. Noget nyt er, at det ikke er tilladt at tænde bål, hvis det blæser med hård vind (10,8-13,8 m/s) eller derover.

En god, sikker bålplads, hvor bålet er etableret i et bålfad – omgivet af sand. Madlavning over bål er i stigende grad populært. Husk, at det er dit ansvar at løbeild eller springende gnister fra bålet ikke kan antænde omgivelserne!

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. er blevet revideret og det betyder at hidtidige faste krav om bålstørrelser og afstandskrav til bygninger er blevet lempet og udskiftet med generelle bestemmelser (§ 3-4), hvor der nu i stedet fastsættes krav om forsigtighed og ansvarlig i forbindelse med bål. Således lyder lovteksten nu at bål må etableres i “forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.” Det er ikke defineret i meter, hvad “forsvarlig afstand” er.

Med omtanke er bål i det fri en hyggelig og samlende aktivitet som mennesket har været draget af siden urtiden. Vidste du, at løvtræ generelt gnister mindre end nåletræ, der indeholder harpiks? Tørt løvtræ som brænde kan derfor nogle steder være at foretrække.

De nye krav har således mere generel karakter:
Af § 3 fremgår i hovedtræk, at der skal udvises forsigtighed ved afbrænding af bål og det skal ske på en sådan måde at brandfaren forebygges eller formindskes. (sørg altid for et sikkert bålsted, hvor ilden ikke kan løbe).
Der skal desuden sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder af ilden i tilfælde af brand. (f.eks. vand til rådighed, branddaskere, mobiltelefon, så der kan tilkaldes hjælp m.m.)
Noget nyt er, at det ikke er tilladt at tænde bål, hvis det blæser med hård vind (10,8-13,8 m/s) eller derover.

Af § 4 fremgår at afbrændingen skal ske kontrolleret og under opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Røgen fra bålet må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne.

At lave bål har stor betydning for mange friluftsmennesker. I vinterhalvåret er brandfaren af gode grunde betydeligt mindre. Bål i naturen bør generelt undlades i tørre områder om sommeren. Også selvom, der ikke er udstedt et forbud. Brug i stedet et stormkøkken som f.eks. Trangia.

Af bekendtgørelsens § 8 fremgår at afbrænding af bål, herunder bål i bålfade (”hyggebål”, spejderbål m.v.), skal finde sted i overensstemmelse med ovenstående forsigtighedsbestemmelser og i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag.

Bål ude i naturen.
Forsigtighedsprincipperne gælder uanset om man er ejer af grunden eller har fået grundejertilladelse til etablering af bål.
I statens skove er der en del steder etableret bålpladser, der må anvendes. Der må ikke tændes bål udenfor de angivede bålpladser.
Generelt bør man være varsom med at tænde bål i skovområder, særligt i sommerhalvåret.

Det er en hyggelig og populær aktivitet at lave pandekager over bål. Et par bålhandsker kan være en god ide.

Afbrændingsforbud
Brandmyndighederne kan i tilfælde af tørkeperioder eller på grund af andre ekstraordinære forhold udstede forbud mod enhver form for afbrænding i det fri inden for et nærmere angivet område. Her kan du se aktuelle afbrændingsforbud.

Mindre bål på stranden er normalt tilladt
Strandene langs kysterne er for langt hovedpartens vedkommende ejet og administreret af staten. Her er det tilladt at opføre mindre bål i strandkanten og på den vegetationsfrie, ubevoksede del af stranden, men ikke i klitterne.
I nogle tilfælde kan bål på stranden dog være forbudt som følge af lokale, kommunale brandvedtægter.

Normalt er det tilladt at lave bål på den ubevoksede del af stranden, men ikke i klitterne! Husk, bålet må aldrig slukkes med sand, der kan give brandsår, hvis andre træder i det varme sand. Bål på stranden slukkes med havvand.

Læs lovteksten her: Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Kilde: Friluftsrådet, Retsinformation.dk, Naturstyrelsen.

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE