Hvad er reglerne for bål i naturen?

Det er tilladt at tænde mindre bål på den ubevoksede del af stranden.
Det er tilladt at tænde mindre bål på den ubevoksede del af stranden.


Regler for båltænding i det fri.

Udover at man selvfølgelig skal have tilladelse fra grundejeren, gælder der en række sikkerhedsregler for etablering af bål i det fri. Reglerne gælder også for bålfad.

Annonce


Som hovedregel gælder at der skal være god afstand til bygninger og letantændelig vegetation.
Et bål med en diameter på højst 120 cm skal holde en afstand på 10 m fra bygninger med hårdt tag (gælder dog ikke hvis bålet er mindre end 80 cm i diameter).

Der skal holdes en afstand på 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag, og steder, hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer. Afstandskravene fordobles hvis vindforholdene øges til jævn vind.

Bål ude i naturen.
Tænder du mindre bål i naturen skal der også være 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder. Det gælder både selvom man er ejer af grunden eller har fået grundejertilladelse til etablering af bål.
I statens skove er der en del steder etableret bålpladser, der må anvendes. Generelt bør man være varsom med at tænde bål i skovområder, særligt i sommerhalvåret.

Med omtanke er bål i det fri en hyggelig og samlende aktivitet som mennesket har været draget af siden urtiden.
Med omtanke er bål i det fri en hyggelig og samlende aktivitet som mennesket har været draget af siden urtiden.
Det er en hyggelig og populær aktivitet at lave pandekager over bål.
Det er en hyggelig og populær aktivitet at lave pandekager over bål.

Afbrændingsforbud
Brandmyndighederne kan i tilfælde af tørkeperioder eller på grund af andre ekstraordinære forhold udstede forbud mod enhver form for afbrænding i det fri inden for et nærmere angivet område. Her kan du se aktuelle afbrændingsforbud.

Mindre bål på stranden er normalt tilladt
Strandene langs kysterne er for langt hovedpartens vedkommende ejet og administreret af staten. Her er det tilladt at opføre mindre bål i strandkanten og på den vegetationsfrie, ubevoksede del af stranden, men ikke i klitterne.
I nogle tilfælde kan bål på stranden dog være forbudt som følge af lokale, kommunale brandvedtægter.

Store bål

Ved den seneste bekendtgørelse kom der også nye regler for større bål (over 120 cm i diameter eller diagonal) som f.eks. Skt. Hans bål. Her skal afstanden til bygninger være noget større:
30 m fra bygninger med hårdt tag.
200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
60 m fra letantændelige markafgrøder.
Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på 5-8 m/s, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger med hårdt tag der ligger i vindretningen.

Afholdelse af Sankt Hans-bål på offentlige arealer kræver normalt altid tilladelse fra den offentlige grundejer (f.eks. kommunen eller Naturstyrelsen (stranden))

Læs lovteksten her: Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Kilde: Friluftsrådet, Retsinformation.dk, Naturstyrelsen.

Annonce