Salamandere

Salamandere kan uden for yngletiden ligne firben når man træffer dem i landskabet. Men salamanderne er ikke små øgler, men hører til padderne. I Danmark har vi tre arter af salamandere.

Lille vandsalamander

Lille vandsalamander lever på land uden for yngletiden. Fotoet til højre viser en hun og han-salamander i yngledragt.
Lille vandsalamander lever på land uden for yngletiden. Fotoet til højre viser en hun og han-salamander i yngledragt.

Udseende:
En voksen Lille Vandsalamander (Trituris vulgaris) 
måler typisk 6-7 cm fra snude til halespids. Den kan dog blive lidt større. Når salamanderen træffes uden for yngletiden – ofte et godt stykke fra vandhullet – er den beskeden brunlig i farven (foto herover). Den kan næsten minde om et firben, men huden er fløjlsagtig og den har ikke skæl som firbenet. Om foråret ændrer salamanderen udseende. Hunnen er fortsat gråbrun i farven, men hannen bliver mere kontrastrig og udvikler en høj bølget rygkam helt ud til halespidsen.

Lille vandsalamander
Lille vandsalamander, han i yngledragt.

Levevis
Salamanderen overvintrer på land gravet ned i jordbunden eller under sten og træstammer og lignende. Om foråret søger salamanderen mod vandhullet, hvor parringen og æglægningen foregår. Salamanderens larver lever lige som haletudser i vandet for senere at forvandles og gå på land. Uden for yngletiden træffes salamanderen i skove og enge, men skjuler sig ofte i dagtimerne. Om natten kommer den frem og går på jagt efter smådyr som insekter og orm og hvad den ellers kan finde.

Larve af Lille vandsalamander
Larven af Lille vandsalamander

Udbredelse:
Lille vandsalamander er udbredt over hele Danmark med undtagelse af få øer.
Særligt om Lille salamander:
Lille Vandsalamander kan blive ganske gammel . I “Nordens padder og krybdyr” oplyses en alder på 28 år for en salamander i fangensskab.

Salamandere
Salamandere er hos mange børn populære at fange og studere ved vandhullet i april-maj.

ØVRIGE SALAMANDERE I DANMARK
I Danmark findes udover Lille Vandsalamander også Stor Vandsalamander og Bjergsalamander. Sidstnævnte træffes kun i det sydlige Jylland.

Stor vandsalamander

Stor Vandsalamander (Triturus cristatus) er mindre almindelig end Lille Vandsalamander. Den kendes fra sin mindre slægtning på den vortede hud med mange hvide pletvorter. Undersiden er oftest gul, ligesom tåspidserne også er tydeligt gule.

Stor vandsalamander er noget større end Lille vandsalamander. Den er mere vortet i huden og har gule tåspidser.
Stor vandsalamander – underside og overside. Foto: Niels Lisborg/NaturGrafik.dk

Larven hos Stor vandsalamander kan ligne larven fra Lille vandsalamander, men Stor Vandsalamander har finere, tyndere tæer i larvestadiet – og halen ender ofte i et tynd spids (pisk).

Bjergsalamander

Bjergsalamanderen (Ichthyosaura alpestris) findes kun få steder i det sydligste Jylland, hvor den trods navnet især er knyttet til mindre vandhuller nær løvskov. Den blev fundet i Danmark første gang i 1948. Artens ynglevandhuller ligger også i eller tæt på skovområder. Bjergsalamanderen har ikke pletter på bugen som Stor og Lille vandsalamander.

Bjergsalamander kan forveksles med de to andre danske salamandre, men den har ensfarvet gul (hun) til rødorange (han) bug og strube. Lille vandsalamander har altid plettet underside og stor vandsalamander er dels større, mere vortet og med plettet bug og mørk strube.Foto: Joxerra Aihartza, Wikipedia (Free Art License 1.3).

Ildsalamander

Ildsalamanderen (Salamandra salamandra) lever umiddelbart syd for Danmark – bl.a. i Polen, Tyskland og Holland. Den er udbredt i store dele af Central-, Øst og Sydeuropa. Der er tidligere fundet ildsalamander i Danmark, men her vurderes det at være udsatte fangenskabsdyr. Nordgrænsen for arten er Nordtyskland og i takt med stigende temperaturer og et varmere klima er det ikke utænkeligt at vi på et tidspunkt også vil opleve arten i Danmark.
Ildsalamanderen kan udskille et giftigt kirtelsekret som værn mod fjender.

Ildsalamanderen har sin nordligste udbredelse i Nordtyskland. Måske kommer den på sigt til Danmark? Foto: Martin Procházka/Dreamstime.

Kilder: arc-trust.org, Nordens padder & krybdyr; Kåre Fog, A. Schmedes, D. R. De Lasson, Danmarks dyreverden, b.5, A. Schiøtz, Wikipedia, Field guide to the Amphibians & Reptiles of Britain and Europe/Jeroen Speybroeck mfl.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE