Genskabelse af stenrev skaber liv i havet

Over 100 gange flere torsk! Det var resultatet efter udlægning af et nyt stenrev ved Flensborg Yderfjord nær Sønderborg. Resultaterne understreger de positive effekter af at beskytte og udlægge stenrev i danske farvande. Det konkluderes af forskere fra DTU Aqua.

Det nye Bredgrund Stenrev ved Sønderborg har markant øget forekomsten af torsk. Foto: Wrangel, Dreamstime.

Det lyder måske underligt at man har fisket sten i danske farvande, men i et stort set klippeløst land, har sten været værdifulde til byggeri. Stenfiskeri er foregået mange steder i landet for at skaffe sten til havnemoler og andet kystnært byggeri. Ved Limfjorden har stenfiskeriet været brugt i 200 år. Stenfiskeriet ud for de danske kyster har betydet at de tidligere store og talrige stenrev er forsvundet – og med dem det rige dyreliv, der ofte er knyttet til stenrev.

Stenrev har værdi for både vandkvalitet og dyreliv

Stenrev har stor betydning for fasthæftning af tang (makroalger) og dermed det dyreliv, der lever i tangskove, der generelt er kendetegnet af en meget stor artsrigdom. Stenet havbund kan også have stor betydning for iltforholdene, da tang vokser og producerer ilt. Når stenene fiskes væk reduceres tangen og dermed iltproduktionen. Ud over at påvirke dyrelivet negativt kan et lavt iltindhold ved bundvandet føre til frigivelse af næringsstoffer fra havbunden og dermed til opblomstring af planktonalger. 
Stenrev kan også være vigtige skjulesteder for fiskeyngel. Mellem stenene i større stenrev vil der være huler og sprækker, som tiltrækker for eksempel hummer og fisk.

Tang (makroalger) hæfter sig fast på stenrevet. Tangskoven bidrager med ilt til vandet og skaber levesteder for mange arter. Foto: Stephan Pietzk. Dreamstime.

Gode resultater

Stenrevet ved Bredgrund ved Flensborg Yderfjord blev anlagt i 2017 på 6-10 meters dybde, hvor der blev udlagt over 5000 m3 sten fordelt på 8 rev, der både tjener som naturgenopretning, men også til forskning. Forskningen skal være med til at afsløre hvilke revtyper der er bedst til at tiltrække fisk. Allerede året efter kunne forskerne konstatere markant flere fisk omkring revet. For torskens vedkommende med en faktor 100 i forhold til undersøgelser i 2016 før revet blev anlagt.
Andre steder i landet er man i gang med tilsvarende. Nordvest for Livø etableres der et stenrev, hvor forskere kan undersøge, hvad der sker med de kemiske og biologiske forhold på et nyt stenrev og hvad forskellige ilt – og strømforhold betyder for livet på revet.
Det nok mest kendt genskabte stenrev er ved Læsø. Naturgenopretningsprojektet BlueReef blev afsluttet i 2013 og havde til formål at genoprette og beskytte et næsten 7 ha stort stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende stenrev. Allerede nu kan forskerne melde om gode resultater – ikke blot for fisk og hunnere, men også for marsvin – den eneste hval, der yngler i danske farvande. Det oplyste DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på en netop afholdt temadag på Aarhus Universitet.

De oprindelige, danske stenrev blev transporteret hertil under istiden. I dag hentes stenene fra Norge til at genskabe nogle af de danske stenrev.
/MR

Kilder: DTU Aqua, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Limfjordsrådet/stenrev.dk, alsstenrev.dk/bredgrund/, Naturstyrelsen.

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE