Historisk stort naturprojekt tager fat på danske kystområder.

Projektet Coastal Life skal genskabe og forbedre natur og miljø i fire projektområder, der omfatter Natura 2000-områderne i Løgstør og Nibe Bredning i Limfjorden, den ydre del af Mariager Fjord/Kattegat samt nordkysten af Fyn ved Nærå Strand.

Historisk stort naturprojekt skaber nye småøer, stenrev og strandenge – med fokus på klima, miljø og natur.

Projektet som har fået navnet Coastal Life, er stort på flere parametre. For det første kommer der til at foregå genopretning af flere hundrede hektar danske kystområder og det kommer til at foregå i hele seks kommuner. Ud over de 6 kommuner indgår også fire universiteter, to statslige styrelser og de to store private aktører Ørsted og Aage V. Jensen Naturfond.

Limfjordsrådet: “Kystnaturen er Danmarks globalt set vigtigste bidrag til klodens biodiversitet, hvor blandt andet de lavvandede fjorde med ålegræs er afgørende fourageringsområder for et internationalt betydende antal vandfugle”

Hjælp mod stigende vandstand og en biodiversitetskrise er nogle af de ting som projektet skal afhjælpe bl.a. med nye øer og stenrev. Dertil kommer at der skal plantes ålegræs og flere områder skal omdannes til strandenge. Torben Bramming Jørgensen, der er projektchef fra Limfjordsrådet siger til dr.dk: ” Vi har fat i den helt store schweizerkniv. Vi kigger på klima, miljø og natur. Når vi for eksempel genskaber strandeng, lader fjorden komme ind over strandengen, og når vi genskaber ålegræs ude på det lave vand – så binder vi CO2. En CO2, som ellers kommer op i luften og medvirker til de klimaforandringer, som vi er bekymrede for”.

Flere områder skal omdannes til strandenge, der bidrager til at binde CO2. Foto: NaturGrafik.dk.

Budget på 300 millioner

Coastal Life har et budget på 100 millioner kroner, hvoraf halvdelen af pengene er fra EU. Yderligere kommer der et beløb på 200 millioner kroner til genopretning af de kystnære vådområder.

De områder der kommer i spil er Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand på Nordfyn.

Limfjordsrådet leder projektet, der ventes endelig afsluttet i 2028.

Læs mere om Coastal Life på Limfjordsrådet hjemmeside: Coastal Life
/MR

Kilder: Dr.dk, Limfjordsraadet.dk

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE