Vindmølle-testcenter er skidt for flagermus

Det nationale testcenter for vindmøller i Østerild Plantage med naturreservatet Vejlerne i forgrunden. Arkivfoto.

Vindmølle-testcenteret i Østerild Plantage: Forskere fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet konkluderer at det “er en dårlig idé at placere vindmøller i og nær skov- og vådområder, hvis man ønsker at passe på flagermusene”.

I et nyhedsbrev udsendt af Aarhus Universitet konkluderer forskerne på baggrund af en videnskabelig rapport omkring det nationale testcenter for vindmøller, udarbejdet af forskere fra Institut for Bioscience ved AU, at det er en dårlig idé at placere vindmøller i og nær skov- og vådområder, hvis man ønsker at passe på flagermusene.
I følge forskerne viser undersøgelserne at vindmøllerne udgør en kollisionsrisiko, især når de er placeret i skove. Konkret for Østerild Plantage og testcenteret er en af landets få kendte ynglekolonier for den sjældne damflagermus netop placeret nær Østerild, mens flere af de nærliggende habitatområder er vigtige jagtområder for arten.

Forskere: “Dårlig idé at placere vindmøller i og nær skov- og vådområder, hvis man ønsker at passe på flagermusene.”

I følge forskerne bag den videnskabelige rapport jager flagermusene insekter omkring vindmøllerne, hvilket forstærkes af at insekterne tiltrækkes af de store mølletårne.
Observationer af jagende flagermus og tilfældige fund af døde flagermus under en af møllerne viser, at risikoen for kollisioner er reel, konkluderes det.

Flagermus er fredet og beskyttet af EU.
Flagermusen er fredet i Danmark, og det er ifølge Miljøstyresen ulovligt at slå flagermus ihjel eller at ødelægge dens yngle- eller rasteområder. Desuden er flagermus beskyttet af Bonn-konventionen, hvor Danmark har tiltrådt aftalen om beskyttelse af flagermus i Europa – “The Agreement on the Conservation of populations of European Bats (EUROBATS)”. Desuden er alle danske flagermus beskyttet som såkaldt “Bilag IV-arter” efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver.

Testcenter har kun mindre negativ påvirkning af fugle.

Testcenter har kun mindre negativ påvirkning af fuglene, vurderer forskerne i rapporten fra DCE, Aarhus Universitet. Rapporten konkluderer dog at bl.a. traner vil kollidere med møllerne “mere end én gang om året”.
Samlet set vurderes testcenteret således at have en begrænset negativ påvirkning af fuglebestandene i området. For trane, havørn og natravn, som er fåtallige eller sjældne ynglefugle, vil blot en enkelt kollision dog medføre en negativ påvirkning af ynglebestandene i området, jf. forskerne.
Vejlerne, der er Danmarks største videnskabelige reservat, er samtidig en af landets vigtigste ynglelokaliteter for traner. Vindmølle-testcenteret ligger lige nordvest for Vejlerne. Naturreservatets østlige side er i forvejen flankeret af vindmøller. Her er der tidligere rapporteret kollisioner med bl.a. havørn.
/MR

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE