Vandværker: Mere landbrugsgødning gør drikkevandet dyrere

Drikkevand kan blive dyre dråber. Foto: José Manuel Suárez, Creative Commons.
Drikkevand kan blive dyre dråber. Foto: José Manuel Suárez, Creative Commons.

Danske vandværker: Mere gødning på landbrugets marker vil betyde dyrere drikkevand til forbrugerne og erhvervslivet.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil give landbruget mulighed for at bruge mere gødning på markerne. Samtidig ophæves beskyttelseszonerne (de såkaldte randzoner) langs vandløb, så der fremover må gødes og sprøjtes helt ud til vandløbene. Det har fået DANVA (Dansk vand og spildevandsforening) op af stolen!

DANVA er talerør og interesseorganisation for de danske vandværker og vandselskaber og varetager den danske vandsektors interesser indenfor vand- og spildevandsforsyningen. Foreningen kalder v-regeringens forslag om mere gødning for “det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år.”

I et åbent høringssvar skriver foreningen, at såfremt regeringens tiltag gennemføres vil det betyde kraftige stigninger i vandprisen for forbrugerne og erhvervslivet, fordi vandselskaberne skal finde nye kildepladser og indgå flere aftaler om kompenserende tiltag for at beskytte grundvandet. I følge DANVA er det ikke tilstrækkeligt analyseret, hvilke miljømæssige konsekvenser, der følger af loven, idet det blot forudsættes at vores EU-retlige forpligtelser overholdes.

Vandselskaber betaler landbruget for at gøde mindre.
Af høringssvaret fremgår at for at beskytte grundvandet mod forurening med nitrat indgås der allerede mange steder aftaler med landbruget om, mod betaling, at nedsætte tildelingen af kvælstof til afgrøderne. Med den ændrede norm vil landbruget kunne hævde, at de vil lide et større tab ved indgåelse af aftaler, hvilket vil medføre højere erstatninger til erhvervet og dermed en højere vandpris.

Uheldigvis stopper omkostningerne ikke her, skriver DANVA. Med en højere gødningsnorm vil der være behov for at indgå aftaler på langt større arealer end i dag, da den samlede udvaskning af kvælstof vil stige væsentligt og dermed bringe flere drikkevandsressourcer i fare.

Se hele høringssvaret her: høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet.

Kilde: danva.dk

Mere fra NaturGuide.dk

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE