Forside Tags Miljø

Tag: miljø

Kinas skovområder er i fremgang

Kinas skove er i fremgang. Foto: Michigan State University Center for Systems Integration and Sustainability.
Kinas skove er i fremgang. Foto: Michigan State University Center for Systems Integration and Sustainability.

Kinas program for genskabelse af sine skove ser ud til at virke. Efter årtiers rovdrift med tømmerudnyttelse og konvertering til landbrugsjord ser genskabelsen af skovområderne ud til at have effekt. Det angiver et nyt amerikansk studie publiceret i Science Advances.

“Det er opmuntrende, at Kinas skove ser ud til at komme sig midt i en tid med skræmmende miljøudfordringer såsom alvorlige luftforurening og vandmangel,” siger medforfatter Jianguo “Jack” Liu, direktør for Systemsintegration og bæredygtighed ved Michigan State University.

Forskere fra Michigan State University har studeret data fra NASA kombineret med billedmateriale fra Google Earth. Resultaterne bekræfter hvad den kinesiske regering har gjort gældende, at de kinesiske skove er i fremgang.

“Vores resultater er meget positive for Kina,” siger forfatter Andrés Viña, Michigan State University. “Hvis man isoleret set ser på Kina, så fungerer skovprogrammet effektivt og bidrager til binding af CO2 i overensstemmelse med den kinesiske dagsorden om begrænsning af klimaændringer.”
/JN

Kilde: Michigan State University (MSU).

Spor af sprøjtemidlet glyphosat (Roundup) i urinen hos 99 % af tyskere

traktor_pesticider2Urinundersøgelse af 2000 testpersoner i Tyskland viser at næsten samtlige har spor af Glyphosat i urinen.

Glyphosat kendes nok bedst som sprøjtegiften Roundup, der bekæmper ukrudt på marker – og hvor noget, i følge det tyske nyhedsmedie Die Welt, ender i mad og drikkevand.
En urinundersøgelse af 2000 testpersoner i Tyskland afslørede at næsten alle tyskere i testen have spor af Glyphosat i urinen, svarende til 96,6 procent, skriver Die Welt.
Hele 75 procent havde en koncentration, der er mindst fem gange højere end grænseværdien for glyphosat i drikkevand.
I følge undersøgelsen har mænd tilsyneladende flere rester i urinen end kvinder.
Det er nogle af konklusionerne i en videnskabelig undersøgelse, som den tyske Heinrich Böll Stiftung har offentliggjort umiddelbart før EU-landenes beslutning om at udskyde en stillingtagen til det udbredte ukrudtsmiddel.

Tilladelse til at markedsføre Roundup i EU udløber i 2016. Danmark stemmer for en forlængelse – modsat Sverige og Tyskland.
Tilladelsen til at markedsføre Roundup og andre glyphosatbaserede sprøjtemidler i EU udløber til sommer – og det har hidtil været planen, at EU’s 28 medlemslande i går skulle have udstedt en ny tilladelse, gældende helt frem til 2031. Det skriver Dagbladet Information.
Men videnskabelig uenighed om bl.a. den mulige kræftrisiko ved glyphosat fik på EU-mødet i Bruxelles lande som Frankrig, Holland, Italien og Sverige til at melde, at de ville stemme imod. Den danske regering, med landbruget i ryggen, vil stemme for en fornyet tilladelse.

Uenigheden på EU-mødet betyder at afgørelsen indtil videre er udskudt, men ventes at komme på dagsordenen igen i løbet af foråret. Der kan formentlig i den kommende tid ventes en hektisk lobbyaktivitet fra landbruget og den agrokemiske industri på den ene side og flere af Europas grønne organisationer på den anden.

World Health Organization (WHO) klassificerede i 2015 glyphosat som “sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker”.
/JN

Kilde: Die Welt, Information, bund.net.

Hormon i p-piller kan påvirke bestanden af laks og ørreder

Bækørred
Bækørred


Ph-d.-afhandling bekræfter at hormon i p-piller påvirker fisk.
“Dette kan føre til fuldstændig forsvinden af en hel fiskebestand, og konsekvenser for hele økosystemer…”

En ny ph.d.-afhandling fra Lunds Universitet i Sverige viser, at hormoner i p-piller ændrer generne i fisk, som kan forårsage ændringer i deres adfærd. Afhandlingen viser også, at sundhedspersonale, der ordinerer pillerne i Sverige, mangler information om de miljømæssige konsekvenser de hormonelle præventionsmetoder har på vandmiljøet.

Hormonet ethinyl-østradiol (EE2) er et aktivt stof i mange p-piller, som påvirker vandorganismer når det frigives som affald i vandet. I sin afhandling har ph.d-studerende Lina Nikoleris påvist hvordan fiskene påvirkes af EE2.

“Selv lave koncentrationer af EE2 har en indvirkning på fisk. Både fiskenes adfærd og deres genetik. Vi har set en ændring i den genetiske balance i fisk, og fiskene har vanskeligere ved at fange mad.”

Tidligere undersøgelser har vist, at fiskene også udvikler problemer med forplantning. “Dette kan føre til fuldstændig forsvinden af en hel fiskebestand, og konsekvenser for hele økosystemer, “siger Lina Nikoleris.

Fisk har flere østrogenreceptorer end mennesker, hvilket gør dem særligt sårbare over for østrogen i vand. Afhandlingen studerer tre forskellige fiskearter: laks, ørred og skalle, der er økonomisk vigtige fisk, der lever i både hav- og ferskvand.
/JN
Kilde: Sciencedaily.com, Lund University. “Estrogen in birth control pills has a negative impact on fish.”

Konservative vil bevare naturbeskyttelsen af vandløb

Landbruget ønsker en hårdere oprensning af vandløbene ved at fjerne vandplanter og sten i vandløbene, der bremser vandets hastighed.
Landbruget ønsker en hårdere oprensning af vandløbene ved at fjerne vandplanter og sten i vandløbene, der bremser vandets hastighed, men dermed fjernes også levesteder for vandløbenes dyreliv.

Kampen om de “forhadte vandløb.”

Fronterne er trukket skarpt op efter landbrugets minister Eva Kjer Hansen (v) meddelte at hun som et led i venstres landbrugspakke vil reducere naturbeskyttelsen af 6000 km danske vandløb. “De forhadte vandløb” som ministeren selv udtrykker det i en pressemeddelelse.
Det har fået de danske lystfiskere op af stolen, hvor mange gennem årene har brugt utallige, frivillige timer på at forbedre miljø- og levevilkår for vandløbenes dyreliv.

Helt konkret ønsker ministeren, at slyngplanter og sten (der er leve- og skjulesteder for vandløbenes fisk og dyreliv) ryddes fra vandløbene således, at vandet kan løbe hurtigere fra markerne via vandløbene og risikoen for oversvømmelser af markerne mindskes, skriver TV2-nyhederne.

Flere tusinde protesterer mod landbrugspakken
Fiskerne har startet facebookgruppen “Bevar de forhadte vandløb” hvor naturglade danskere og lystfiskere på kort tid har samlet over 9000 medlemmer, der raser mod v-regeringens tiltag.

Konservative vil fastholde beskyttelsen af vandløb, men har partiet nogen betydning længere?
De konservatives miljøforhandler Rasmus Jarlov skriver på facebooksiden: “Jeg er helt enig i, at alle disse vandløb ikke skal tages ud af vandplanerne, og den kamp skal vi nok kæmpe. Det er et meget vigtigt punkt for Konservative.
Spørgsmålet er så hvor meget indflydelse det konservative folkeparti i sidste ende får i forhandlingerne, der nærmer sig slutfasen.

Ikke en vindersag for dansk landbrug – uanset udfaldet af forhandlingerne.
Uanset udfaldet af forhandlingerne er det næppe en vindersag for dansk landbrug. Hvis det lykkedes for landbruget og venstre at reducere naturbeskyttelsen og miljøkravene, opnår landbruget måske nok bedre produktionsvilkår, men modstanden i store befolkningsgrupper vil blive trukket endnu skarpere op. Og organisationerne vil næppe være sene til at udnytte pr og medieevents i årene fremover – der yderligere vil medvirke til at danne kløfter mellem landbruget og en stigende del af befolkningen.

Herhjemme omsætter lystfiskeriet for ca. 3 milliarder kroner om året, viser en undersøgelse fra 2010.
/JN

Kilder: Tv2-nyhederne, Dr.dk/viden.

De grønne organisationer står nu sammen mod v-regeringen

0

environmentDet er de helt store organisationer; WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Det Økologiske Råd, som nu går til modangreb på v-regeringens vækstpakke.

En dyr regning for naturen.
Ifølge de fem organisationer er regeringens nye vækstpakke “helt sort” og på bekostning af naturen, miljøet og landskaberne. Vækstpakken omfatter mere end 100 punkter og er ifølge organisationerne et køb på vores fælles naturarv.
Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen siger blandt andet til vækstpakkens forslag om at fjerne beskyttelse af tusindvis af kilometer vandløb:
Nu har danske lystfiskere i 30 år knoklet i titusindvis af timer i deres fritid og betalt store millionbeløb via Lystfiskertegnet for at forbedre naturtilstanden og livsgrundlaget for vilde fiskebestande i de danske vandløb. Det er regeringen i gang med at hælde ud med drænvandet, og mange af levestederne for vores ørreder og andre fisk vil forsvinde. Det samme vil ske for mange af vandløbenes smådyr og planter.

Indrykker annoncerer i Politikken mod v-regeringens vækstpakke.
dn_annonce
Bliver vækstpakken vedtaget vil det ifølge alle organisationerne få fatale konsekvenser, ikke bare for naturen, miljøet og landskaberne, men mennesker bliver også påvirket. Vækstpakken vil i følge de grønne organisationer betyde, at natur, dyr og mennesker udsættes for mere sprøjtegift og at den nuværende naturbeskyttelse reduceres.

Organisationerne hævder, at v-regeringens vækstpakke vil ødelægge levesteder for de i forvejen truede engfugle. Søer og fjorde får mere iltsvind og fiskedød og de frie strande og kyster får tildelt Danmarkshistoriens største byggetilladelse. Vandløb oprenses for planter og iltende bundforhold for at bortlede vand fra landbrugsmarker.
På den baggrund er organisationerne gået sammen om en annonce i Politikken i et fælles opråb for naturen. I følge organisationerne selv er håbet at få Folketingets partier til at sige nej til regeringens “sorte julepakke”.

Læs mere på: www.dof.dk, www.wwf.dk, www.dn.dk, www.ecocouncil.dk, www.sportsfiskeren.dk
MR/

Finanslov: En milliard til bedre landbrugsmiljø

Den nye finanslov kan gå hårdt ud over Danmarks natur og vandmiljø.
Den nye finanslov frygtes at gå hårdt ud over Danmarks natur og vandmiljø.


Finanslov giver endnu et hårdt stød til trængt, dansk natur.

Indsatser for over én mia. kroner skal forbedre landbrugsmiljøet.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og selv det Konservative Folkeparti afsætter med finanslovsaftalen 1.125 mio. kroner til såkaldte “miljøtiltag” som en del af  en fødevare- og landbrugspakke.

Naturbeskyttelse lempes
For at sikre bedre rammevilkår for landbrugserhvervet vil regeringen udfase de reducerede kvælstofnormer så landbruget fremover får lov at bruge mere kunstgødning på markerne. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Randzoneloven ophæves så det igen bliver muligt at bruge kunstgødning og pesticider helt ud til kanten af vandløb. Desuden afskaffes 60.000 hektar målrettede efterafgrøder, der oprindeligt var tiltænkt at tilbageholde næringsstoffer. Gødskningsforbuddet på beskyttede naturarealer, såkaldte § 3-arealer, vil også blive lempet, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

For at sikre, at indsatserne kan ske under hensyn til miljøet og Danmarks EU-retlige forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet og nitratdirektivet, er der afsat en reserve på 225 mio. kroner i 2016 og 300 mio. kroner årligt fra 2017 til 2019 til at gennemføre kompenserende miljøtiltag, oplyser ministeriet.

Kritik fra natur og miljøorganisationer og danske vandværker.
Ikke overraskende er Danmarks Naturfredningsforening ikke glad for den nye finanslov, der ifølge foreningen betyder mere forurening og mindre miljø.
De danske vandværker har tidligere kaldt Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) tiltag for “det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år.”
/JN

Ø-spisemærke får restauranter til at skille sig ud.

Spisemærket fås i guld, sølv og bronze, afhængig af graden af økologi.
Spisemærket fås i guld, sølv og bronze, afhængig af graden af økologi.

Ny kampagne: Ø-spisemærke kan anvendes af restauranter og kantiner, der tilbyder mad, der er produceret uden brug af gift og under hensyntagen til natur, grundvand og dyrevelfærd.

stedmodermadMens stort set alle danskere kender det røde statskontrollerede Ø-mærke, så kender næsten ingen det Økologiske Spisemærke. Det skal en ny kampagne lave om på. Kampagnen ruller i uge 46 og 47 med bl.a. annoncer i flere landsdækkende aviser, på Facebook og med gratis postkort på cafeer og restauranter.

Spisemærket kan anvendes af bl.a. caféer, kroer, restauranter og kantiner, der gerne vil signalere at her kan købes mad, der er produceret uden brug af gift og under hensyntagen til natur, grundvand og dyrevelfærd.
Indtil videre har mere end 1350 danske restauranter, kantiner og daginstitutioner valgt at gøre brug af mærket og synliggøre brugen af økologiske madprodukter. Og tallet er støt stigende!

Forbrugerne får nu et reelt valg når de går ud og spiser.
Forbrugerne får nu en reel mulighed for at vælge restauranter og spisesteder, hvor menukortet har færre tilsætningsstoffer – og hvor forbrugeren sparer sig selv og den bagvedliggende produktion for sprøjtemidler. Det fremgår af hjemmesiden oekologisk-spisemaerke.dk, der støttes af Fødevarestyrelsen og Økologisk Landsforening.

Forskere anbefaler at børn får mad, der er produceret uden brug af gift.
Og der er tilsyneladende noget at vinde ved at vælge spisesteder med det økologiske spisemærke. Professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, har netop udgivet en ny bog, som sætter fokus på, at kemiske stoffer kan skade børns hjerner for livet. Professoren peger på, at der ved hver eneste fødsel i Danmark bliver tabt knap et IQ-point pga. sprøjtegiftrester. Han anbefaler derfor, at gravide spiser økologisk, og at børn får serveret økologisk mad.

Syddansk Universitet står ikke alene med bekymringer omkring sprøjterester i fødevarer. Advarslen lyder også fra en række af verdens førende forskere i miljømedicin. Philippe Grandjean bakkes bl.a. op af den amerikanske professor i folkesundhed, Virginia Rauh, som leder Columbia Universitys afdeling for børns sundhed.

En dansk mark sprøjtes med gift. Forskere anbefaler nu, at gravide spiser økologisk, og at børn får serveret økologisk mad.
En dansk mark sprøjtes med gift. Forskere anbefaler nu, at gravide spiser økologisk, og at børn får serveret økologisk mad.

Ministerium håber at flere vil efterspørge økologi.
Miljø- og fødevareministeriet ønsker, at flere kender til det Økologiske Spisemærke og har derfor startet en målrettet kampagne, der skal få flere til at vælge og efterspørge økologi.
/JN

Kilder: Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, Politiken.dk, Økologisk Landsforening.

Vandværker: Mere landbrugsgødning gør drikkevandet dyrere

Drikkevand kan blive dyre dråber. Foto: José Manuel Suárez, Creative Commons.
Drikkevand kan blive dyre dråber. Foto: José Manuel Suárez, Creative Commons.

Danske vandværker: Mere gødning på landbrugets marker vil betyde dyrere drikkevand til forbrugerne og erhvervslivet.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil give landbruget mulighed for at bruge mere gødning på markerne. Samtidig ophæves beskyttelseszonerne (de såkaldte randzoner) langs vandløb, så der fremover må gødes og sprøjtes helt ud til vandløbene. Det har fået DANVA (Dansk vand og spildevandsforening) op af stolen!

DANVA er talerør og interesseorganisation for de danske vandværker og vandselskaber og varetager den danske vandsektors interesser indenfor vand- og spildevandsforsyningen. Foreningen kalder v-regeringens forslag om mere gødning for “det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år.”

I et åbent høringssvar skriver foreningen, at såfremt regeringens tiltag gennemføres vil det betyde kraftige stigninger i vandprisen for forbrugerne og erhvervslivet, fordi vandselskaberne skal finde nye kildepladser og indgå flere aftaler om kompenserende tiltag for at beskytte grundvandet. I følge DANVA er det ikke tilstrækkeligt analyseret, hvilke miljømæssige konsekvenser, der følger af loven, idet det blot forudsættes at vores EU-retlige forpligtelser overholdes.

Vandselskaber betaler landbruget for at gøde mindre.
Af høringssvaret fremgår at for at beskytte grundvandet mod forurening med nitrat indgås der allerede mange steder aftaler med landbruget om, mod betaling, at nedsætte tildelingen af kvælstof til afgrøderne. Med den ændrede norm vil landbruget kunne hævde, at de vil lide et større tab ved indgåelse af aftaler, hvilket vil medføre højere erstatninger til erhvervet og dermed en højere vandpris.

Uheldigvis stopper omkostningerne ikke her, skriver DANVA. Med en højere gødningsnorm vil der være behov for at indgå aftaler på langt større arealer end i dag, da den samlede udvaskning af kvælstof vil stige væsentligt og dermed bringe flere drikkevandsressourcer i fare.

Se hele høringssvaret her: høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet.

Kilde: danva.dk

Stigende mængder sprøjtegift i vores regnvand

pesticidregn
En ny undersøgelse viser at der er stigende mængder sprøjtegifte i det danske regnvand. Foto: Eric Cote, Dreamstime.

Stigende mængder sprøjtegifte kan måles i regnvandet.

Mængden af ukrudtsmidlet prosulfocarb i det danske regnvand er steget betydeligt.
En ny undersøgelse angiver en stigning på 16 procent i Midtjylland og hele 174 procent på Sjælland fra 2013 til 2014. Sprøjtegiften Prosulfocarb er det næstmest solgte sprøjtemiddel i Danmark og bruges af landmænd til at bekæmpe græsukrudt i kornmarker.

Problem for økologer.
Sidste år fandt man sprøjtegiften prosulfocarb ved en kontrol af økologiske æbler på ikke mindre end 12 ud af 17 testede partier, hvorpå æblerne derfor alle måtte kasseres.
De stigende forekomster i regnvandet kan gøre det svært for økologiske grønt- og frugtdyrkere.

Miljø- og fødevareministeren går mod strømmen og vil tillade sprøjtegifte endnu tættere på vandløb og i beskyttede naturområder.
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ser ikke et problem i sagen, da de fundne mængder sprøjtemiddel i regnvandet ikke, isoleret set, vurderes til at være skadelige for mennesker. Ministeren har allerede bebudet friere rammer for det konventionelle landbrug, der udover nedlægning af udyrkede (og derved sprøjtefrie) beskyttelsesbræmmer langs åer og vandløb, de såkaldte randzoner, også omfatter genindførelse af brug af sprøjtegifte på hidtil naturbeskyttede arealer, såkaldte § 3-områder.
Derudover arbejder Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen på at tillade gensplejsede afgrøder, der tåler sprøjtegifte, hvorved giften således kun dræber konkurrerende ukrudt til afgrøderne. Et ja til den amerikanske kemigigant Monsanto kan bl.a. bane vejen for en genmodificeret majs, der kan tåle sprøjtemidlet Roundup.
/NL

Kilder: Ingeniøren, fodevarewatch.dk, Politiken.dk

Konservative: “Venstre lægger op til en systematisk slagtning af miljø- og klimaområdet”.

Venstre-regeringen lægger op til drastiske besparelser på natur-, klima- og miljøområdet. Den nuværende indsats skal afløses af "grøn realisme" i følge lækkede notater.
Venstre-regeringen lægger op til drastiske besparelser på natur-, klima- og miljøområdet. Den nuværende indsats skal afløses af “grøn realisme” i følge lækkede notater.

Lækkede notater: Venstre-regeringen vil reducere økologi-målsætningen og drastisk nedskære miljø- og klimaindsatsen.

“Grøn realisme” skal afløse den tidligere regerings natur- og miljøpolitik.
Dagbladet Information er kommet i besiddelse af de fortrolige dokumenter fra Finansministreret. Notaterne fra økonomiudvalget indeholder materiale som skal munde ud i et finanslovsforslag her i efteråret. Økonomiudvalget består af finansminister Claus Hjort Frederiksen, skatteminister Karsten Lauritzen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Det er regeringsgrundlagets udmelding om “grøn realisme” som ligger til grund for de voldsomme besparelser på miljø-, klima- og transportområdet.

Venstre: Den grønne omstilling er for vidtgående.
I februar nedsatte den tidligere regering Grønt Innovationsforum. Det er et forum under Erhvervs- og vækstministeriet. Medlemmerne tæller blandt andet flere erhvervsfolk og formålet er at ”levere input til regeringens indsats for at fremme den grønne omstilling i erhvervslivet”. Ifølge de lækkede dokumenter giver forummet dog input eller inspiration til en meget vidtgående grøn omstilling som ikke er i overensstemmelse med Venstre-regeringens ambition om ’grøn realisme’ og regeringen vil derfor nedlægge det.

En række centrale grønne målsætninger vedrørende CO2-reduktionen, vedvarende energi, udfasning af kul i kraftværker og mindskning af luftforurening skal reduceres, ifølge notater fra Venstre-regeringen.
En række centrale grønne målsætninger vedrørende CO2-reduktionen, vedvarende energi, udfasning af kul i kraftværker og mindskning af luftforurening skal reduceres, ifølge notater fra Venstre-regeringen.

Klimapolitiske målsætninger skal lempes.
For at regeringens ambition om grøn realisme kan blive en realitet, skal der ifølge notaterne ske yderligere en del ændringer. Regeringen vil blandt andet opgive en række af de centrale klimapolitiske målsætninger.
Derudover lægger notaterne op til, at klimapuljen som blandt andet sikrer forskellige former for rådgivning på klimaområdet, initiativer til fremme af energibesparende varmepumper og naturopretningsprojekter, trækkes tilbage.

Læs også Orkidéer og hedelyng trues af luftforurening.

Naturplan Danmark reduceres med 92 millioner.
Naturplan Danmark, der skal medvirke til at bremse nedgangen af arter i Danmark inden 2020 bliver også ramt med en besparelse på godt 92 millioner.
Det samme gælder for bl.a. midlerne til pilotprojekter om grøn omstilling.

Den tidligere regerings målsætning om økologi skal reduceres i følge lækkede venstre-notater.
Den tidligere regerings målsætning om økologi skal annulleres i følge lækkede notater.

Økologi-målsætningen annulleres.
Målsætningen om, at det økologiske areal skal være fordoblet i 2020 ønsker Finansministeriet også annulleret. Derudover kommer annulleringen af en række centrale grønne målsætninger vedrørende CO2-reduktionen, vedvarende energi, udfasning af kul i kraftværker, mindskning af luftforurening m.m.
Besparelserne skal ske i perioden 2016-19.

Læs også Turister for milliarder vil have dansk natur.

Konservative: Venstre lægger op til en systematisk slagtning af miljø- og klimaområdet.
Ifølge den konservatives miljø- og klimaordfører Mette Abildgaard, vidner de fortrolige dokumenter om en regering som ikke har nogen ambitioner på miljø- og klimaområdet og ikke ønsker en grøn omstilling. Hun synes nærmest det ligner en systematisk slagtning af området. Hun fastslår, at de konservative ikke vil lægge stemmer til det udspil som forelægger i notatet. Hun afviser dog ikke, at der kan være enkelte områder, hvor pengene kan bruges bedre.
MR/

Kilde: Information.dk

Deaktivér venligst din Adblocker
Kære læser!
NaturGuide.dk er et 100% gratis magasin med nu over 1300 gratis artikler til dig. Det kan vi kun levere, hvis vores annoncører må vise annoncer. Til gengæld lover vi, at vi ikke generer dig med blinkende, larmende reklamer.
10 % af vores annonce-provenu donerer vi til naturbevarelse. 
Hjælp os med at hjælpe - og deaktivér din adblocker for NaturGuide.dk.

På forhånd tak.
Close