Ny rapport: Danske rovfugle i fremgang, men vadefugle i tilbagegang

Ny rapport viser fremgang for de fleste, danske rovfuglearter. Bl.a. havørnen.
Ny rapport viser fremgang for de fleste, danske rovfuglearter. Bl.a. havørnen.

Rovfuglene har generelt klaret sig godt, mens gruppen af vadefugle har haft svært ved at opretholde de danske bestande.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har samlet den seneste viden om udviklingen i de danske fuglebestande i en ny rapport. Rapporten bygger på et større datagrundlag som Danmark skal afrapportere til EU-kommisionen i medfør Fuglebeskyttelsesdirektivet (artikel 12). I alt er der for Danmark indrapporteret 197 arter ynglefugle og 37 arter rastende og overvintrende fugle.

Rapporten viser, ikke overraskende, både fremgang og tilbagegang. Rovfuglene ser ud til at klare sig godt og noteres for fremgang. Bl.a. har havørnen fået godt fodfæste i landet. Set over den lange periode fra 1980 er det alene duehøg og hedehøg, hvis
bestande er gået tilbage, mens de øvrige arter af rovfugle enten har holdt sig på et stabilt
niveau eller er gået frem.
Anderledes ser det ud med flere arter af vadefugle. Mange danske vadefuglearter noteres med tilbagegang og flere vadefuglearter regnes for truede i Danmark.

Stor kobbersneppe er en af de vadefugle, der er truet i Danmark.
Stor kobbersneppe er en af de vadefugle, der er truet i Danmark.

Den tidligere fremgang for skarv er afløst af stabile eller vigende bestande.
For ynglefuglene er der i gruppen af vandfugle markante fremgange for flere gåsearter, bl.a. grågås og bramgås, hvorimod den tidligere fremgang for skarv nu er afløst af stabile eller vigende bestande. Skestork genindvandrede til Danmark i 1996 efter udvandring fra hollandske ynglekolonier, og er siden vokset jævnt i bestand til over 100 par med den største koloni ved de genskabte Skjern Enge i Skjern Å-deltaet. Samtidig er den danske bestand af hvid stork forsvundet.

Fremgang for kragefugle, men færre små sangere.
Spurvefuglene er opdelt på flere grupper og generelt er der mange arter med stabile bestande, men også markante frem- og tilbagegange, f.eks. har kragefuglene klaret sig godt mens mange af de små sangere er gået tilbage.

Se hele rapporten her: Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark.
/JN

Kilde: DCE (dce.au.dk).

Lignende artikler

Lignende artikler

SENESTE FRA NATURGUIDE.DK

UGENS MEST LÆSTE